Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder (LiWAVE GmbH) via de website www.liwave.de sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt er bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele door u gebruikte algemene voorwaarden.

(2) Consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch deel uitmaken van hun commerciële, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan zijn. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen .

(2) Zodra het betreffende product op onze website wordt vermeld, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een ​​contract af te sluiten voor de voorwaarden vermeld in de Voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving. 

(3) Het contract wordt als volgt via het online winkelwagensysteem gesloten:
De voor aankoop bestemde goederen zijn " winkelmand". Via de betreffende knop in de navigatiebalk komt u in het “winkelwagentje” en kunt u daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u de pagina "Afrekenen" heeft opgeroepen en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden heeft ingevoerd, worden de bestelgegevens als besteloverzicht aan u getoond.


Als u een instantbetalingssysteem als betalingsmethode gebruikt (bijv.B Als u PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung gebruikt, wordt u naar de besteloverzichtpagina in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instantbetalingssysteem, maakt u daar de juiste keuze. Voer uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop.


Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de betreffende knop ("kopen" of soortgelijke term), verklaart u zich juridisch bindend akkoord met het aanbod, waardoor het contract wordt gesloten.

(4) Uw verzoeken om een ​​aanbieding te maken zijn voor u niet-bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv.B per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in de betreffende aanbieding een andere deadline staat vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) Uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u ons de voor het individuele ontwerp van de goederen benodigde informatie, teksten of bestanden via het online bestelsysteem of per e-mail. Onze eventuele specificaties met betrekking tot bestandsformaten dienen in acht te worden genomen.
 

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud de rechten van derden schendt (in het bijzonder auteursrechten, naamrechten, handelsmerkrechten) bestaande wetten overtreden. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle claims van derden die in dit verband worden ingediend. Dit geldt ook voor de kosten van de in dit kader noodzakelijke juridische vertegenwoordiging.
 

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsopties aan. Betaling vindt plaats aan Klarna:

  • Automatische incasso: De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. Het tijdstip wordt u per e-mail medegedeeld.
  • Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de beschikbaarheid van de dienst of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of koop op afbetaling en/of automatische incasso is een positieve kredietcontrole vereist. In dit verband sturen wij in het kader van de aankoopinitiatie en de afhandeling van het koopcontract uw gegevens door naar Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles. Begrijp alstublieft dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels.


Meer informatie over Klarna vind je hier. Je vindt de Klarna-app hier.

(2) SEPA-domiciliëring (basis- en/of bedrijfsdomiciliëring)
Als u betaalt via SEPA-kernincasso of SEPA-bedrijfsincasso, u geeft ons hiertoe toestemming Uitgifte van een overeenkomstige SEPA-machtiging om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te innen.

De automatische incasso wordt binnen 1-10 dagen na het sluiten van het contract geïncasseerd.
De deadline voor het indienen van de vooraanmelding wordt verkort naar 5 dagen vóór de vervaldatum. U bent verplicht ervoor te zorgen dat er op de vervaldatum voldoende saldo op de rekening staat. Bij een terugboeking door uw schuld bent u de geldende bankkosten verschuldigd.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2)  De goederen blijven onze eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

(3)  Bent u ondernemer, dan geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle goederen zijn volledig betaald Claims uit de lopende zakelijke relatie. Het verpanden of overdragen van zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de gereserveerde goederen is overgedragen.

b) U kunt de goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die voortvloeien uit de wederverkoop en aanvaarden wij de overdracht. U bent nog steeds bevoegd om de vordering te innen. Indien u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd of gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te zekerstellen vordering met meer dan 10% overtreft. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven effecten.


§ 6 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons hiervan op de hoogte te stellen. Meld eventuele klachten zo snel mogelijk aan de expediteur. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als u ondernemer bent, geldt het volgende anders dan bovenstaande garantieregeling:

a)  De kwaliteit van de Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen, maar geen andere reclame, publieke lof en uitspraken van de fabrikant.

b)  In geval van gebreken geven wij, naar eigen goeddunken, garantie door middel van reparatie of nalevering.Als het defect niet kan worden verholpen, kunt u een prijsverlaging aanvragen of de overeenkomst ontbinden. Het opheffen van gebreken wordt na een mislukte tweede poging geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden anders blijkt. In geval van reparatie hoeven wij niet de hogere kosten te dragen die voortvloeien uit het verplaatsen van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering, als de levering niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c)  De garantieperiode bedraagt ​​één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:


- voor aan ons toe te rekenen schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of garantie hebben gegeven voor de staat van het artikel;
- in het geval van artikelen die zijn gebruikt voor een bouwen in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en die de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt;
- in geval van rechtsvorderingen die u tegen ons heeft in verband met rechten op gebreken.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (voorkeursbeginsel).

(2)  De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan ​​en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u dat niet bent een consument, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of bijzondere publiekrechtelijke fondsen.Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

(3)  De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

LiWAVE GmbH
Simeonscarre, 2
32423 Minden
Duitsland
Telefoon: 015224377378
E-mail: welkom@liwave.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op .

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.)

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige contracttekst op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3 Als u buiten het online winkelwagensysteem een ​​offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, b.v.B per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van het product of dienst

De essentiële kenmerken van het product en/of dienst kunt u terugvinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1 De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen. Ze bevatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs.Ze zijn toegankelijk via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis verzending is gegarandeerd.

5.3 Indien levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals:B Douanerechten, belastingen of geldoverdrachtskosten (overdrachts- of wisselkoerskosten in rekening gebracht door kredietinstellingen), die u moet dragen.

5.4Eventuele kosten voor de geldoverdracht (overboekings- of wisselkoerskosten die door kredietinstellingen in rekening worden gebracht) moeten door u worden gedragen in gevallen waarin de levering in een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

5.5 De voor u beschikbare betalingsmethoden worden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod weergegeven.

5.6 Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is aangegeven, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemde transportbedrijf of een andere aangewezen persoon de opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

Bent u ondernemer, dan zijn levering en verzending voor uw risico.

7. Wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie”-regeling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging die gespecialiseerd zijn in IT-recht en voortdurend worden gecontroleerd op wettelijke naleving. Merchant Association Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/services/rechtsveiligheid/algemene voorwaardenservice.

laatst bijgewerkt: 27.102020