Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die geen van beide kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Annuleringsbeleid

Recht op annulering
Je hebt het recht binnen 14 dagen om dit contract zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag


- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of op voorwaarde dat u één of meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd of ;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde partij die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen of als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (LiWAVE> GmbH, Simeonscarre, 2, 32423 Minden, telefoonnr.: 015224377378, e-mailadres: welcome@liwave.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.B een brief verzonden per post, fax of e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst annuleert, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten ( met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de melding van uw opzegging van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.


Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract ter overhandiging. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de deadline van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen vast te stellen en werking van de goederen is.

Uitsluiting of Redenen voor verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument relevant wordt gemaakt of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden ;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhangt op schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden geretourneerd of hygiëne, als de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen als deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar u toe het terug.)

- Aan LiWAVE GmbH, Simeonscarre, 2, 32423 Minden, e-mailadres: welcome@liwave.de :

- Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract ( *) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
  het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)
- Datum

(*) Staking uit wat niet van toepassing is.