Betingelser

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du ingår med oss ​​som leverantör (LiWAVE GmbH) via webbplatsen www.liwave.de. Om inte annat överenskommits, motsätts införandet av eventuella villkor som du kan ha använt.

(2) Konsument i den mening som avses i följande regler är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken är en del av deras kommersiella eller deras självständig yrkesverksamhet kan vara. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en rättslig transaktion ingås, agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Kontraktets föremål är försäljning av varor .

(2) Så fort respektive produkt finns listad på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal via varukorgssystemet online för de villkor som anges i de villkor som anges i artikelbeskrivningen. 

(3) Avtalet ingås via varukorgssystemet online enligt följande:
Varorna som är avsedda för köp är " kundvagn". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att komma åt "varukorgen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har ringt upp sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkoren kommer beställningsinformationen att visas för dig som en beställningsöversikt.


Om du använder ett direktbetalningssystem som betalningsmetod (t.ex.b Om du använder PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), kommer du antingen att tas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller omdirigeras till webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val där eller Skriv in din data. Slutligen kommer beställningsdata att visas som en beställningsöversikt på webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet eller efter att du har omdirigerats tillbaka till vår onlinebutik.


Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera informationen i beställningsöversikten igen, ändra den (även med hjälp av "tillbaka"-funktionen i webbläsaren) eller Avbryt beställningen.
Genom att skicka beställningen med hjälp av motsvarande knapp ("köp" eller liknande term), förklarar du ditt juridiskt bindande godkännande av erbjudandet, vilket innebär att avtalet ingås.

(4) Dina förfrågningar om att skapa ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi ger dig ett bindande erbjudande i textform (t.b via e-post), vilket du kan acceptera inom 5 dagar (om inte annan deadline anges i respektive offert).

(5) Bearbetningen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du uppger till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Individuellt utformade varor

(1) Du förser oss med lämplig information, texter eller filer som krävs för den individuella designen av varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post senast omedelbart efter avtalets ingående. Våra eventuella specifikationer för filformat måste följas.
 

(2) Du förbinder dig att inte överföra data vars innehåll kränker tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrätt, varumärkesrättigheter). Du befriar oss uttryckligen från alla anspråk från tredje part som görs gällande i detta sammanhang. Detta gäller även kostnaderna för det juridiska ombud som krävs i detta sammanhang.
 

(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna för att se till att de är korrekta och tar därför inget ansvar för fel.

§ 4 Särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder

(1) Betalning via Klarna
I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna:

  • Direktebitering: Debiteringen sker efter att varorna har skickats. Tiden kommer att meddelas dig via e-post.
  • Kreditkort (Visa/Mastercard): Tillgängligt i Tyskland och Österrike. Debiteringen sker efter att varorna eller biljetterna har skickats/tjänstens tillgänglighet eller, vid prenumeration, enligt de meddelade tiderna.
Användning av betalningsmetoderna faktura och/eller delbetalning och/eller autogiro kräver en positiv kreditkontroll. I detta avseende, som en del av köpinitieringen och behandlingen av köpekontraktet, vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna i syfte att kontrollera adress och kreditvärdighet. Vänligen förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultatet av kreditprövningen.

Ytterligare information och Klarnas användarvillkor finns här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser.


Ytterligare information om Klarna hittar du här. Du hittar Klarna-appen här.

(2) SEPA autogiro (grundläggande och/eller företagsautogiro)
När du betalar med SEPA kärndebitering eller SEPA företagsautogiro bemyndiga oss att göra det Utfärdande av ett motsvarande SEPA-mandat att samla in fakturabeloppet från det angivna kontot.

Autogiro debiteras inom 1-10 dagar efter avtalets ingående.
Deadline för att skicka in föranmälan förkortas till 5 dagar före förfallodatum. Du är skyldig att se till att kontot har tillräckliga medel på förfallodagen. Vid returdebitering på grund av ditt fel måste du betala gällande bankavgift.

§ 5 retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt om det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.

(2)  Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3)  Om du är företagare gäller även följande:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla har varit betalas i sin helhet Krav från den pågående affärsrelationen. Pantsättning eller överlåtelse av säkerhet är inte tillåten innan äganderätten till de förbehållna varorna övergår.

b) Du kan sälja varorna vidare i den ordinarie verksamheten. I detta fall överlåter du till oss alla fordringar till ett belopp av fakturabeloppet som uppstår vid återförsäljningen och vi accepterar uppdraget. Du har fortfarande rätt att driva in fordran. Men om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt förbehåller vi oss rätten att driva in fordran själva.

c) Om de reserverade varorna kombineras eller blandas, förvärvar vi samäganderätt till den nya artikeln i förhållandet mellan de reserverade varornas fakturavärde och de andra bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att frigöra de säkerheter som vi är berättigade till på din begäran i den utsträckning som realisationsvärdet på våra värdepapper överstiger fordran som ska säkras med mer än 10 %. Vi är ansvariga för att välja de värdepapper som ska släppas.


§ 6 Garanti

(1) Den lagstadgade ansvarsrätten för defekter gäller.

(2) Som konsument ombeds du kontrollera varan omedelbart vid leverans för att se om varan är fullständig, uppenbara defekter och transportskador och att även informera oss. Meddela speditören om eventuella klagomål så snabbt som möjligt. Om du inte följer detta kommer detta inte att påverka dina lagstadgade garantianspråk.

(3) Om du är företagare gäller följande annorlunda än ovanstående garantibestämmelser:

a)  Kvaliteten på den Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överenskommen, men inte annan reklam, offentliga beröm och uttalanden från tillverkaren.

b)  I händelse av defekter kommer vi, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla garanti genom reparation eller efterföljande leverans. Om felet inte kan avhjälpas kan du antingen begära prisavdrag eller frånträda avtalet. Avhjälpandet av defekter anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, om inte föremålets beskaffenhet eller defekten eller andra omständigheter tyder på annat. Vid reparation behöver vi inte stå för de ökade kostnader som uppstår vid flytt av godset till annan plats än utförandestället om leveransen inte motsvarar varans avsedda användning.

c)  Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:


- för skyldigt orsakade skador som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, kropp eller hälsa och för andra skador som orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet;
- i den mån vi bedrägligt har dolt felet eller har lämnat garanti för varans kvalitet;
- när det gäller föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och som orsakat dess bristfällighet har;
- vid rättsliga regresskrav som du har mot oss i samband med felrätt.

§ 7 Val av lag, plats för fullgörande, domstolsort

(1) Tysk lag gäller . För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i konsumentens hemvistland inte upphävs (förmånsprincipen).

(2)  Platsen för utförandet av alla tjänster som härrör från de affärsrelationer som finns med oss ​​och jurisdiktionsorten är vårt registrerade kontor, förutsatt att du inte är en konsument, men en handlare, en offentligrättslig juridisk person eller är offentligrättsliga specialfonder. Detsamma gäller om du inte har en allmän domkrets i Tyskland eller EU eller om din bostadsort eller hemvist inte är känd vid tidpunkten för talan. Rätten att överklaga till domstolen vid annan laglig domkrets förblir opåverkad av detta.

(3)  Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor gäller uttryckligen inte.

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

LiWAVE GmbH
Simeonscarre, 2
32423 Minden
Tyskland
Telefon: 015224377378
E-post:1517<3tr>.de


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om ingåendet av kontraktet

De tekniska stegen för ingående av kontraktet, ingåendet av själva kontraktet och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med reglerna "Kontraktets ingående" i våra allmänna villkor (del I.)

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

3.1 Avtalsspråket är tyska.

3.2 Vi sparar inte hela avtalstexten. Innan beställningen skickas via varukorgssystemet online kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har tagit emot beställningen kommer beställningsdata, den lagstadgade informationen för distansförsäljningsavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

3.3 Om du begär ett erbjudande utanför varukorgssystemet online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, t.ex.b via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga egenskaper hos produkten eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos produkten och/eller tjänsten finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1 De priser som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnaderna representerar totalpriser. De innehåller alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2 Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan nås via en motsvarande märkt knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och betalas av dig dessutom, om inte fri frakt har garanterats.

5.3 Om leverans sker till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppstå som vi inte ansvarar för, såsom:b Tullavgifter, skatter eller penningöverföringsavgifter (överförings- eller växelkursavgifter som tas ut av kreditinstitut) som du måste stå för. 

5.4 Eventuella kostnader som uppstår för penningöverföringen (överförings- eller växelkursavgifter som tas ut av kreditinstitut) måste bäras av dig i de fall leveransen görs till ett EU-medlemsland men betalningen gjordes utanför Europeiska Unionen.

5.5 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6 Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten, förfaller de betalningskrav som härrör från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1 Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande märkt knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2 Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av företagaren eller annan person som utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare sker leverans och utskick på din risk.

7. Lagstadgad ansvarslag för defekter

Ansvar för defekter baseras på "Garanti"-förordningen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa allmänna villkor och kundinformation har skapats av återförsäljarföreningens jurister som är specialiserade på IT-juridik och som ständigt kontrolleras för laglig efterlevnad. Merchant Association Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och ansvarar i händelse av varningar. Du hittar ytterligare information på: https://www.haendlerbund.de/de/services/tjänst för rättssäkerhet/villkor.

senast uppdaterad: 27.102020