Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení pro spotřebitele
(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem převážně ani jedno nelze přičíst jejich obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.)

Zásady zrušení

Právo na zrušení
Máte právo do 14 dnů na odstoupení od této smlouvy bez udání důvodů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne


- kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží nebo za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a tyto jsou dodávány jednotně popř ;

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží nebo pokud jste si objednali několik zboží v rámci jedné objednávky a toto je dodáváno samostatně;

- na kterém vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není je dopravcem, převzal poslední dílčí zásilku nebo poslední položku nebo pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat (LiWAVE GmbH, Simeonscarre, 2, 32423 Minden, tel.č.: 015224377378, e-mailová adresa: welcome@liwave.de) pomocí jasného prohlášení (např.b dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) vás informuje o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, i když to není povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, zaplatíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení ( s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější námi nabízené standardní doručení), je třeba vrátit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy vám bylo doručeno jsme obdrželi zrušení této smlouvy. Pro toto splacení používáme stejnou platební metodu, kterou jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám nebudou v důsledku tohoto splácení účtovány žádné poplatky.


Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte své odstoupení od této smlouvy k předání. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty byla způsobena jiným zacházením, než jaké je nutné ke zjištění povahy, vlastností. a funkčnost zboží je.

Vyloučení nebo Důvody expirace

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy


- na dodávku zboží, které není prefabrikované a na jehož výrobu bylo je relevantní individuální výběr nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které jsou jednoznačně přizpůsobeny osobním potřebám spotřebitele;
- pro dodávku zboží, které se může rychle kazit nebo jehož datum spotřeby by se rychle zkrátilo překročena;
- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale které lze dodat nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které nemá podnikatel vliv;
- pro dodávky novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odstoupení předčasně zaniká u smluv

- na dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygiena, byla-li jejich pečeť po dodání odstraněna;
- na dodávku zboží, pokud bylo po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- pro Dodání audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej to zpět.( *) za nákup následujícího zboží (*)/
  poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele(ů)
- Adresa spotřebitele(ů)
- Podpis spotřebitele(ů) (pouze pro papírové oznámení)
- Datum

(*) Stávka ven, co neplatí.