Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující smluvní podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi uzavřete jako poskytovatel (LiWAVE GmbH) prostřednictvím webové stránky www.liwave.de. Není-li dohodnuto jinak, jsou námitky proti zahrnutí jakýchkoli podmínek, které jste případně použili.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který převážně není součástí jejího obchodního ani jejího samostatná odborná činnost může být. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmět smlouvy je prodej zboží .

(2) Jakmile je příslušný produkt uveden na našich webových stránkách, dáváme vám závaznou nabídku k uzavření smlouvy prostřednictvím systému online nákupního košíku pro podmínky uvedené v Podmínkách uvedených v popisu položky. 

(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku takto:
Zboží určené k nákupu je v „nákupním košíku“. Pomocí příslušného tlačítka v navigační liště můžete vstoupit do „nákupního košíku“ a kdykoli v něm provést změny.
Po vyvolání stránky "Pokladna" a zadání Vašich osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se Vám zobrazí detaily objednávky jako přehled objednávky.


Pokud jako způsob platby používáte okamžitý platební systém (např.b Pokud používáte PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete buď přesměrováni na stránku s přehledem objednávek v našem online obchodě, nebo přesměrováni na webovou stránku poskytovatele systému okamžitých plateb.
Pokud jste přesměrováni do příslušného systému okamžitých plateb, proveďte příslušný výběr tam. Zadejte své údaje. Nakonec se údaje o objednávce zobrazí jako přehled objednávky na stránkách poskytovatele systému okamžitých plateb nebo po přesměrování zpět do našeho internetového obchodu.


Před odesláním objednávky máte možnost informace v přehledu objednávek znovu zkontrolovat, změnit (i pomocí funkce „zpět“ internetového prohlížeče) popř. zrušit objednávku.
Odesláním objednávky pomocí odpovídajícího tlačítka ("koupit" nebo podobný výraz) prohlašujete, že jste právně závazně přijali nabídku, čímž je smlouva uzavřena.

(4) Vaše požadavky na vytvoření nabídky jsou pro vás nezávazné. Závaznou nabídku Vám zpracujeme v textové podobě (např.b emailem), který můžete přijmout do 5 dnů (pokud není v příslušné nabídce uvedena jiná lhůta).

(5) Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou nám poskytnete, je správná, že příjem e-mailů je technicky zajištěn a zejména, že mu nebrání filtry SPAM.

§ 3 Individuálně navržené zboží

(1) Příslušné informace, texty nebo soubory potřebné pro individuální návrh zboží nám poskytujete prostřednictvím online objednávkového systému nebo e-mailem nejpozději ihned po uzavření smlouvy. Je třeba dodržovat naše případné specifikace týkající se formátů souborů.
 

(2) Zavazujete se, že nebudete přenášet žádná data, jejichž obsah porušuje práva třetích stran (zejména autorská práva, práva na jméno, práva k ochranné známce). Výslovně nás zprošťujete všech nároků třetích stran uplatňovaných v této souvislosti. To platí i pro náklady právního zastoupení v této souvislosti požadované.
 

(3) Nekontrolujeme přesnost přenášených dat, a proto neneseme žádnou odpovědnost za chyby.

§ 4 Zvláštní ujednání o nabízených platebních metodách

(1) Platba přes Klarna
Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko nabízíme následující možnosti platby. Platba se provádí společnosti Klarna:

  • Inkaso: K inkasu dojde po odeslání zboží. Čas Vám bude sdělen emailem.
  • Kreditní karta (Visa/Mastercard): K dispozici v Německu a Rakousku. K inkasu dojde po odeslání zboží nebo vstupenek / dostupnosti služby nebo v případě předplatného podle sdělených časů.
Použití platebních metod fakturace a/nebo nákup na splátky a/nebo inkaso vyžaduje pozitivní kontrolu kreditu. V tomto ohledu předáváme vaše údaje společnosti Klarna za účelem kontroly adresy a bonity v rámci zahájení nákupu a zpracování kupní smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že vám můžeme nabídnout pouze ty způsoby platby, které jsou povoleny na základě výsledků kontroly kreditu.

Další informace a podmínky použití společnosti Klarna naleznete zde. Obecné informace o Klarna naleznete zde. S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna zacházet v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů.


Další informace o společnosti Klarna naleznete zde. Aplikaci Klarna najdete zde.

(2) SEPA inkaso (základní a/nebo firemní inkaso)
Při platbě základním SEPA inkasem nebo SEPA firemním inkasem zmocňuje nás k tomu Vystavení odpovídajícího SEPA pověření k inkasu fakturované částky z uvedeného účtu.

Inkaso bude inkasováno do 1–10 dnů po uzavření smlouvy.
Lhůta pro podání předběžného oznámení se zkracuje na 5 dní před datem splatnosti. Jste povinni zajistit, aby byl na účtu v den splatnosti dostatek prostředků. V případě zpětného debetu z vaší chyby budete muset zaplatit příslušný bankovní poplatek.

§ 5 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zádržné právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2)  Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3)  Pokud jste podnikatel, platí také následující:

a) Ponecháváme si vlastnictví zboží, dokud nebude všechno uhrazeny v plné výši Nároky z probíhajícího obchodního vztahu. Před převodem vlastnictví vyhrazeného zboží není povoleno zastavení nebo převod zajištění.

b) Zboží můžete dále prodávat v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě nám postoupíte všechny pohledávky ve výši fakturované částky, které z dalšího prodeje vzniknou a my postoupení akceptujeme. Stále jste oprávněni vymáhat pohledávku. Pokud však své platební povinnosti řádně neplníte, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami.

c) Pokud dojde ke spojení nebo smíchání vyhrazeného zboží, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru k fakturační hodnotě rezervovaného zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.

d) Zavazujeme se na vaši žádost uvolnit cenné papíry, na které máme nárok, v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajišťovanou pohledávku o více než 10 %. Jsme odpovědní za výběr cenných papírů k uvolnění.


§ 6 Záruka

(1) Platí zákonná práva z odpovědnosti za vady.

(2) Jako spotřebitel jste požádáni, abyste zboží ihned po dodání zkontrolovali na kompletnost, zjevné vady a poškození při přepravě a aby nás také informovali O případných stížnostech co nejrychleji informujte dopravce. Pokud toto nedodržíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(3) Pokud jste podnikatel, platí následující ustanovení odlišně od výše uvedených záručních předpisů:

a)  Kvalita Pouze naše vlastní informace a popis produktu výrobce jsou považovány za dohodnuté, nikoli však jiná reklama, veřejná chvála a prohlášení výrobce.

b)  V případě závad poskytneme podle našeho uvážení záruku prostřednictvím opravy nebo následné dodávky. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Odstranění vad se po neúspěšném druhém pokusu považuje za neúspěšné, pokud z povahy věci nebo vady nebo jiných okolností nevyplývá něco jiného. V případě opravy nemusíme nést zvýšené náklady, které vzniknou přestěhováním zboží do jiného místa než je místo plnění, pokud dodávka neodpovídá účelu použití zboží.

c)  Záruční doba je jeden rok od dodání zboží. Zkrácení lhůty neplatí:


- pro nám zaviněné škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví a pro jiné škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
- pokud jsme závadu podvodně zatajili nebo poskytli záruku za jakost věci;
- v případě věcí, které byly použity budovy v souladu s jejich obvyklým užíváním a které způsobily její vadu;
- v případě právních regresních nároků, které vůči nám máte v souvislosti s právy z vad.

§ 7 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele se tato volba práva použije pouze v rozsahu, v jakém to nezbavuje ochranu poskytovanou kogentními ustanoveními práva země obvyklého pobytu spotřebitele (zásada výhodnosti).

(2)  Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodních vztahů existujících s námi a místem jurisdikce je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo jsou speciální fondy veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU nebo vaše bydliště či obvyklé bydliště není v době podání žaloby známo. Právo na odvolání k soudu v jiném právním místě tím zůstává nedotčeno.

(3)  Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.

II. Informace o zákazníkovi

1. Totožnost prodávajícího

LiWAVE GmbH
Simeonscarre, 2
32423 Minden
Německo
Telefon: 015224377378
E-mail: welcome@1517.de


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky k uzavření smlouvy, uzavření smlouvy samotné a možnosti nápravy se provádějí v souladu s předpisy „Uzavření smlouvy“ našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.)

3. Jazyk smlouvy, úložiště textu smlouvy

3.1 Smluvním jazykem je němčina.

3.2 Celý text smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje o smlouvě vytisknout nebo uložit elektronicky pomocí funkce tisku prohlížeče. Po obdržení objednávky Vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy o prodeji na dálku a všeobecné obchodní podmínky.

3.3 Pokud požádáte o nabídku mimo systém online nákupního košíku, obdržíte veškeré smluvní údaje v rámci závazné nabídky v textové podobě, např.b e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky.

4. Základní vlastnosti produktu nebo služby

Základní vlastnosti produktu a/nebo služby naleznete v příslušné nabídce.

5. Ceny a způsoby platby

5.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Obsahují všechny cenové složky včetně všech příslušných daní.

5.2 Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Jsou přístupné pomocí příslušně označeného tlačítka na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně během procesu objednávky a hradíte je navíc, pokud není zaručena doprava zdarma.

5.3 Pokud je dodávka provedena do zemí mimo Evropskou unii, mohou vzniknout dodatečné náklady, za které neneseme odpovědnost, jako například:b Cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz účtované úvěrovými institucemi), které musíte nést. 

5.4 Veškeré náklady spojené s převodem peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz účtované úvěrovými institucemi) musíte nést vy v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla provedena mimo Evropskou unii.

5.5 Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou zobrazeny pod příslušně označeným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

5.6 Není-li u jednotlivých způsobů platby uvedeno jinak, jsou platební nároky vyplývající z uzavřené smlouvy splatné ihned.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky, termín dodání a případná stávající omezení dodání naleznete pod příslušně označeným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

6.2 Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávané věci při přepravě na vás přechází až předáním zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna či nepojištěna. To neplatí, pokud jste samostatně pověřili přepravní společnost nejmenovanou podnikatelem nebo jinou osobou určenou k provedení zásilky.

Pokud jste podnikatel, doručení a odeslání je na vaše riziko.

7. Zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady vychází z ustanovení „Záruka“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Tyto všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky byly vytvořeny právníky dealerské asociace, kteří se specializují na právo IT a jsou neustále kontrolováni z hlediska dodržování právních předpisů. Merchant Association Management AG garantuje právní bezpečnost textů a nese odpovědnost v případě varování. Další informace naleznete na: https://www.haendlerbund.de/de/services/právní zabezpečení/služba se smluvními podmínkami.

poslední aktualizace: 27.102020